Algemene voorwaarden & Gegevensverwerking

1. Definities

EVD: EV-design, kantoorhoudend aan de Ruurlostraat 4, 5035 AL Tilburg h.o.d.n. Goedewebsitebouw.nl; KvK 18075643

Gebruiker: natuurlijke persoon of een rechtspersoon die zich heeft geregistreerd.

Registratie: het volledig registratieformulier waardoor het mogelijk wordt van de Diensten van EVD gebruik te maken

Klant: de Gebruiker met wie EVD een overeenkomst heeft gesloten

Diensten: alle werkzaamheden en activiteiten die onderdeel uitmaken van de overeenkomst of andere rechtshandeling in de relatie met de Klant.

Registar: Instantie die domeinen registreert.

 

2. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten en andere handelingen, ongeacht of deze mondeling, schriftelijk, elektronisch of in enige andere vorm zijn gedaan. Deze Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op Diensten waarbij EVD geheel of ten dele diensten van derden heeft betrokken en, al dan niet bewerkt, aan Klant levert. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze vooraf schriftelijk door EVD en Klant zijn overeengekomen. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van Klant wordt van de hand gewezen. EVD is te allen tijde bevoegd deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen.

 

3. Overeenkomst

Alle aanbiedingen van EVD zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders is vermeld.
Alle prijsopgaven door EVD gedaan zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders is vermeld.
Alle overeenkomsten tussen EVD en Klant worden uitsluitend in het Nederlands opgesteld.
Een overeenkomst komt tot stand doordat een Gebruiker het op de Website geplaatste bestelformulier invult en dat formulier door verzending bevestigt.
Tenzij in een overeenkomst uitdrukkelijk anders is overeengekomen, worden overeenkomsten aangegaan voor 12 maanden.

De duur van de overeenkomst is 1 jaar. Klant heeft het recht om de Overeenkomst tegen afloop van deze termijn op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand. Indien Klant de overeenkomst niet opzegt, wordt deze automatisch verlengd tot een Overeenkomst van wederom 1 jaar. Klant heeft in dit geval het recht de Overeenkomst op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand. Door EVD in opdracht van Klant gemaakte of niet meer te annuleren kosten, na aanvang van de Overeenkomst dan wel de automatische verlenging van de Overeenkomst worden niet gerestitueerd als gevolg van de opzegging en blijven onverminderd verschuldigd na de opzegging. Opzegging dient te gebeuren via het klantenpanel op goedewebsitebouw.nl
Opgegeven termijnen voor de levering door van Diensten dienen slechts als richtlijn.

 

4. Domeinregistratie

Op aanvraag en gebruik van een domeinnaam en/of IP-adressen zijn van toepassing de dan geldende regels en procedures van de desbetreffende Registars. De desbetreffende Registars beslist over de verlenging van domeinnaam en/of IP-adressen. EVD vervult bij de aanvraag slechts een bemiddelende rol en geeft geen garantie dat een aanvraag ook wordt gehonoreerd.
Domeinnamen worden geregistreerd op naam van Klant en Klant is volledig verantwoordelijk voor het gebruik van het domein en de domeinnaam.
De Klant vrijwaart EVD tegen iedere aanspraak van derden in verband met het gebruik van de domeinnaam.
Bij een anonieme domeinregistratie blijft de klant verantwoordelijk voor de domeinnaam. Eventuele gemaakte kosten zullen verhaald worden op klant.
Het is niet toegestaan om een domeinnaam anoniem te registreren welke gedeponeerd is als merk of als handelsnaam en is ingeschreven in het register van de KvK, tenzij het aantoonbaar een merk of handelsnaam van Klant betreft.
EVD behoudt zich het recht voor om een anonieme domeinnaam te wijzigen naar gegevens van Klant.

 

5. Hosting

EVD heeft een inspanningsverplichting met betrekking tot de beschikbaarheid van de server en het netwerk, overeenkomstig het overeengekomen service-niveau. EVD is niet aansprakelijk indien dit niveau op enig moment niet gerealiseerd wordt, ongeacht de oorzaak van het niet behalen van dit niveau.
EVD is niet aansprakelijk voor uitval of onbereikbaarheid van de server en het netwerk ten gevolge overmacht, waaronder begrepen doch niet beperkt tot: storingen in het internet of bij andere providers, uitval van elektriciteit, pogingen van derden uitval of onbereikbaarheid van een site te bewerkstelligen, DDoS aanvallen en onderhoudswerkzaamheden zijn uitgesloten van de aangeboden uptime garantie.
EVD is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het verlenen van medewerking of het geven van uitvoering aan een ambtelijk gegeven bevel waaronder begrepen het faciliteren van het leggen van beslag op en het geven van inzage of het afgeven van door Klant opgeslagen data en persoonsgegevens.
Het is Klant niet toegestaan de Diensten en/of de beschikbaar gestelde schijfruimte te gebruiken voor:
• handelingen en of gedragingen in strijd met de toepasselijke wettelijke bepalingen, de Netiquette of de richtlijnen van de Reclame Code commissie;
• het verzenden van ongevraagd e-mail en/of het ongevraagd in grote aantallen nieuwsgroepen op het internet posten van een bericht met dezelfde inhoud (spamming);
• het inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten van derden, waaronder begrepen doch niet beperkt tot het schenden van auteursrechten;
• het openbaar maken of verspreiden van strafbare teksten en/of beeld of geluidsmateriaal, waaronder begrepen doch niet beperkt tot kinderpornografie, racistisch materiaal en discriminerende of haatzaaiende uitingen;
• seksuele intimidatie of het op andere wijze lastig vallen van personen;
• crypto-mining services;
• het zonder toestemming binnendringen van andere computers of sites op het internet of een intranet, waarbij al dan niet enige beveiliging wordt doorbroken en/of toegang wordt verworven door een technische ingreep met behulp van valse signalen of een valse sleutel, dan wel door het aannemen van een valse hoedanigheid (hacken). Onder computers worden tevens begrepen devices zoals smartphones, randapparatuur, zoals (3D) printers en scanners en voertuigen voorzien van een wifi;
• het verspreiden van computervirussen en het plaatsen van spyware en malware;
• enige andere handeling in strijd met de wet, de gedragsregels, alsmede hetgeen in het maatschappelijk verkeer betamelijk is.
Het is Klant niet toegestaan de ter beschikking gestelde schijfruimte aan derden te verhuren of deze op andere wijze door derden te laten gebruiken. Dit artikel is alleen van toepassing op webhosting en niet op vps hosting, reseller hosting of cloud servers.
EVD is in de onderstaande gevallen gerechtigd de website van Klant zonder voorafgaande waarschuwing en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang volledig voor alle gebruik te blokkeren of van de server te verwijderen, zonder dat Klant enig recht op schadevergoeding heeft Niet verschuldigde abonnementsgelden zullen worden geretourneerd, dan wel verrekend:
• indien Klant het gestelde in artikel 5.4 overtreedt of indien er een ernstig vermoeden van overtreding bestaat;
• indien (een onderdeel) van de site van Klant oorzaak is of wordt van het ‘down’ gaan of onbereikbaar worden van een server van EVD;
• indien blijkt dat Klant valse en/of verkeerde persoons- of bedrijfsgegevens heeft opgegeven;
• indien blijkt dat Klant de overeenkomst onder valse voorwendsels is aangegaan;
• op grond van een gerechtelijk vonnis of een gegeven ambtelijk bevel.
NIS oefent geen invloed uit op de informatie die op de site wordt gezet of die via de servers wordt verspreid en is niet aansprakelijk voor de eventuele gevolgen hiervan. Evenmin is EVD aansprakelijk voor het uitlekken van vertrouwelijke gegevens. Klant is verantwoording voor het gebruik van Creditcard betalingen en acceptatiemechanismen of het gebruik van elektronisch geld via de site of anderszins.
EVD doet in alle gevallen afstand van de inhoud, strekking en intentie van de teksten en foto’s op de site en beperkt zicht tot dienstverlening. Wij houden ons tevens het recht voor een overeenkomst op basis van inhoud en boodschap te mogen weigeren of te beëindigen.
Klant draagt zorg voor een regelmatige back-up van alle bestanden op de server. EVD draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor eventueel verlies van gegevens en de daaruit voortvloeiende schade.
EVD is gerechtigd zonder voorafgaande bekendmaking de applicaties buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken voorzover dit nodig is voor het benodigd onderhoud of voor verbetering van het systeem of de applicatie, of indien een applicatie schade toebrengt aan de diensten van EVD.
Het tijdelijk niet beschikbaar zijn of verminderd beschikbaar zijn van de applicatie geeft Klant nimmer recht op enige terugbetaling van (een deel van) een factuur.
Het is Klant niet toegestaan om gebruik te maken van IRC (Internet Relay Chat), noch van enig ander vergelijkbaar programma.
Het is Klant niet toegestaan om een chat service op te zetten.
Het is Klant uitdrukkelijk niet toegestaan om een (anonieme) proxy op te zetten.
Het is klant uitdrukkelijk niet toegestaan om webruimte te gebruiken als backup- en/of bestandsopslag (anders dan de website van Klant en eventueel backups daarvan), waaronder het aanbieden van bestands-, foto- of video-sharing en het gebruik van de Dienst als backupmedium. Voor cloud servers is dit wel toegestaan.

 

6. Buitengebruikstelling

EVD is gerechtigd om – zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn – geleverde Diensten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien Klant ter zake van de overeenkomst een verplichting jegens EVD niet nakomt en/of in strijd handelt met deze algemene voorwaarden en/of op grond van een gerechtelijk vonnis en/of een gegeven ambtelijk bevel. Klant blijft gehouden om zijn betalingsverplichtingen op grond van de met Klant gesloten overeenkomst te voldoen.
Tot indienststelling wordt weer overgegaan zo spoedig mogelijk nadat Klant zijn verplichtingen is nagekomen en een ter zake vastgesteld bedrag voor indienststelling heeft voldaan en/of indien EVD een schriftelijk bericht ontvangt van het daartoe bevoegde gezag dat de dienstverlening weer mag worden uitgevoerd.

 

7. Prijzen en tarieven

De door EVD vermelde prijzen en tarieven zijn in euro’s.
Alle door EVD vermelde prijzen en tarieven zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en exclusief enige andere van overheidswege opgelegde heffingen, alsmede exclusief transport- en afleveringskosten of reis- en verblijfskosten, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is vermeld.
EVD is te allen tijde gerechtigd haar prijzen aan te passen. De aangekondigde prijswijzigingen zijn geldig na (1) maand na de aankondiging daarvan in.
Klant is gerechtigd de overeenkomst te beëindigen tegen de datum van inwerkingtreding van de wijziging. Opzegging dient via het klantenpanel plaats te vinden.

 

8. Betaling

De betalingsverplichting van Klant gaat in op de dag dat de overeenkomst tot stand komt.
Betaling dient te geschieden in Euro. Betaling in cryptocurrency wordt aanvaard.
EVD hanteert een strikte betalingstermijn van 7 dagen. Indien op een factuur geen betalingstermijn is aangegeven, geldt een betalingstermijn van 7 dagen.
Alle betalingen door Klant aan EVD worden in mindering gebracht op de oudste vordering, ongeacht enige andere aanduiding door Klant.
Klant is niet gerechtigd om zijn betalingsverplichtingen op te schorten dan over te gaan tot verrekening van een vordering op EVD.
Indien Klant de factuur van EVD niet binnen de betalingstermijn voldoet, is Klant van rechtswege in verzuim, zonder dat enige ingebrekestelling vereist is.
Indien op de vervaldatum geen betaling is ontvangen, is een Klant die consument is, wettelijke rente ex artikel 6:119 BW verschuldigd over het verschuldigde bedrag. Een Klant die handelt uit naam van beroep of bedrijf, is wettelijke handelsrente ex artikel 6:119a BW verschuldigd.
Indien Klant, na schriftelijke aanmaning om het verschuldigde bedrag na die aanmaning te voldoen, niet betaalt, is klant aanmaningskosten ad € 35,- verschuldigd. Bij namlating blijft het verschuldigde bedrag, verhoogd met de verschuldigde rente, overeenkomstig artikel 8.6, te voldoen en is Klant aanmaningskosten van € 35,- exclusief BTW verschuldigd.
Indien Klant na schriftelijke aanmaning tot betaling, zoals omschreven in 8.7, niet binnen de gestelde termijn betaalt, is EVD gerechtigd om de vordering ter incasso uit handen geven. Klant is in dat geval naast betaling van de hoofdsom, de daarover verschuldigde rente en aanmaningskosten gehouden tot de vergoeding van alle door EVD geleden schade, alsmede alle buitengerechtelijke en gerechtelijke (incasso)kosten (waaronder begrepen doch niet beperkt tot, deurwaarderskosten, griffiegeld en advocaatkosten). De hoogte van de buitengerechtelijke kosten zijn minimaal 15% van de hoofdsom, met een minimum van € 375,- inclusief BTW.
Indien Klant van mening is dat een factuur onjuist is, kan er tegen de factuur schriftelijk bezwaar worden gemaakt. Een bezwaar dient binnen twee weken na de factuurdatum door EVD ontvangen te zijn.
Bezwaren dienen ingediend te worden op het adres van EVD of per e-mail gezonden te worden aan: administratie@goedewebsitebouw.nl. Na ontvangst van het bezwaar zal EVD een onderzoek instellen. Bij niet of niet tijdige ingediende bezwaren wordt het gefactureerde dan wel geïncasseerde bedrag aangemerkt als juist en door Klant aanvaard.
Indien klant gebruik maakt van betaalmethode automatische incasso en de afschrijving laat storneren is klant administratie verschuldigd.

 

9. Beëindiging

Klant dient de overeenkomst conform artikel 3.8 dan wel artikel 7.4 op te zeggen. Opzegging dient uitsluitend te gebeuren via het online klantenpanel of via e-mail.
Beide partijen zijn gerechtigd om de overeenkomst te beëindigen door buitengerechtelijke ontbinding indien de andere partij toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst en zulk tekortschieten, na deugdelijk schriftelijk ingebreke te zijn gesteld, niet binnen een redelijke termijn herstelt. Ontbinding ontslaat Klant niet van enige betalingsverplichting terzake van reeds door EVD geleverde Diensten, tenzij EVD terzake deze Diensten in verzuim is.
EVD is gerechtigd de overeenkomst zonder ingebrekestelling en/of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien:
• Klant in staat van faillissement is verklaard;
• Klant voorlopige of definitieve surseance van betaling heeft aangevraagd of verkregen;
• Klant het vrije beheer over (een deel van) zijn vermogen heeft verloren;
• Indien Klant een rechtspersoon is: van rechtsvorm verandert, fuseert met of wordt overgenomen door een andere rechtspersoon, dan wel ophoudt te bestaan.
• EVD redenen heeft te twijfelen aan de betalingsmogelijkheid van Klant om (tijdig) aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst te voldoen.
EVD is gerechtigd de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen, dan wel buiten werking te stellen, in de gevallen omschreven in artikel 4.
EVD is gerechtigd de domeinnamen per direct op te heffen, danwel om de domeinnaamhoudergegevens te wijzigen naar de gegevens van EVD, In geval van ontbinding op grond van de in dit artikel 9 genoemde grondslagen.
In geval van ontbinding op grond van de in dit artikel 9 genoemde grondslagen heeft Klant geen recht op enige schadevergoeding.

 

10. Aansprakelijkheid

EVD is bij haar activiteiten afhankelijk van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waar EVD weinig of geen invloed op kan uitoefenen. EVD is niet aansprakelijk als gevolg van enige tekortkoming in de nakoming van een verplichting van genoemde derden.
Iedere aansprakelijkheid voor enige andere vorm van schade onder de met Klant gesloten overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden is uitgesloten.
Klant vrijwaart EVD voor alle aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen gelden ter zake van schade die op enigerlei wijze is ontstaan door het onrechtmatig, dan wel onzorgvuldig gebruik van de aan Klant geleverde diensten. Hieronder valt onder meer, doch niet uitsluitend een boete van de Registar voor een verhuizing van enige domeinnaam zonder toestemming van de rechthebbende en een schadevergoeding aan een derde van wie het domein onrechtmatig is verhuisd.
Indien en voor zover EVD jegens Klant in het kader van de met Klant gesloten overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden niettemin gehouden is tot schadevergoeding, Is EVD slechts gehouden tot vergoeding van directe schade tot een bedrag gelijk aan de door EVD ontvangen vergoedingen van Klant onder de Overeenkomst in de twaalf maanden voorafgaand aan de schadeveroorzakende gebeurtenis.
Klant is aansprakelijk voor alle schade die EVD mocht lijden ten gevolge van een aan Klant toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden.
Wijzigingen in de gegevens van Klant dient Klant direct schriftelijk mede te delen aan EVD. Bij uitblijven hiervan is Klant aansprakelijk voor eventuele schade die Klant of EVD daarvan ten gevolge lijdt.

 

11. Privacyverklaring

EVD verwerkt bij of in verband met de uitvoering van haar Diensten, persoonsgegevens in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”). Klant wordt aangemerkt als verwerkingsverantwoordelijke van de verwerking van de Persoonsgegevens en EVD als verwerker.
EVD verwerkt Persoonsgegevens van haar klanten, prospects en andere zakelijke contactpersonen.

EVD wisselt met haar partners waar noodzakelijk persoonsgegevens (naam, e-mailadres, telefoonnummer, correspondentieadres) uit met de desbetreffende beherende instantie en overige registrars voor de registratie of overdracht van domeinnamen. Tussen EVD en de desbetreffende partijen bestaat een verwerkersovereenkomst. EVD is niet verantwoordelijk voor de manier waarop de beherende instanties persoonsgegevens verwerken. Raadpleeg daarvoor het privacy statement van de betreffende.
12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Alle geschillen tussen EVD en Klant worden beheerst door Nederlands recht.
Alle geschillen tussen EVD en Klant worden, in eerste aanleg, bij uitsluiting voorgelegd aan de bevoegde rechter.

 

 

Gegevensverwerking

1. Definities

De namen en begrippen hebben de volgende betekenis:
Persoonsgegevens: alle informatie over een geïdentificeerde of een identificeerbare natuurlijk persoon;
Verwerken: een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot Persoonsgegevens of een geheel van Persoonsgegevens, al dan niet geautomatiseerd uitgevoerd, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op ander wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens;
Privacywetgeving: alle toepasselijke wet- en regelgeving op de verwerking van persoonsgegevens – doch niet beperkt tot – de Algemene Verordening Gegevensbescherming;
Datalek(ken): een inbreuk in verband met persoonsgegevens, oftewel iedere inbreuk op de beveiliging die per ongeluk of op onrechtmatige wijze leidt tot de vernietiging, het verlies, de wijziging of de ongeoorloofde verstrekking van of de ongeoorloofde toegang tot doorgezonden opgeslagen of anderszins verwerkte gegevens.
Verwerkingsverantwoordelijke: Klant die het doel en de middelen voor de Verwerking van persoonsgegevens vaststelt en op basis van Privacywetgeving verplicht is de waarborgen te treffen.
Verwerker: EVD, die ten behoeve van de Verwerkingsverantwoordelijke Persoonsgegevens verwerkt;
Sub-verwerker: de organisatie die op zijn beurt ten behoeve van EVD Persoonsgegevens verwerkt;
Overeenkomst: de gesloten Overeenkomst m.b.t. de dienstverlening.

 

2. Onderwerp

Onze diensten m.b.t. Persoonsgegevens verwerken is in opdracht van Klant.
Op basis van Privacywetgeving wordt Klant aangemerkt als verwerkings-verantwoordelijke van (persoons)gegevens.

 

3. Verplichtingen 

EVD verwerkt gegevens uitsluitend in verband met de uitvoering van de tussen Partijen gesloten Overeenkomst. Persoonsgegevens door EVD verwerkt gebeurt op een zorgvuldige wijze, conform Privacywetgeving en conform de (schriftelijke) instructies van Klant. Klant staat ervoor in dat door haar gegeven instructies in overeenstemming zijn met Privacywetgeving.

4. Sub-verwerkers

EVD is gerechtigd om bij de Verwerking van de gegevens, sub-verwerkers in te schakelen, mits zij zorg draagt dat de sub-verwerkers dezelfde verplichtingen op zich nemen.

5. Beveiliging

EVD zal zich inspannen voldoende passende maatregelen te nemen om de opgeslagen Persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies en tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen garanderen, rekening houdend met de stand van de techniek een passend beveiligingsniveau gelet op de risico’s van de Verwerking en de aard, omvang en context van de gegevens
Klant is zelf verantwoordelijk voor het treffen van passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen.

6. Meldplicht

Om Klant in staat te stellen aan de melding van datalekken te voldoen, stelt EVD de Klant onverwijld hiervan op de hoogtevan

• de aard van de inbreuk (o.a. kopiëren, veranderen, verwijderen, diefstal, onbekend);
• wanneer het Datalek heeft plaatsgevonden;
• de technische maatregelen zijn getroffen om de inbreuk te stoppen.

EVD kan op m.b.t. de telecommunicatiewet de verplichting hebben om (beveiligings)incidenten en Datalekken zelfstandig te melden bij het Loket Meldplicht Telecomwet.

7. Rechten van Betrokkene(n)

EVD verleent de verwerkingsverantwoordelijke voor zover mogelijk, bijstand bij het vervullen van diens plicht om uitoefening van de in hoofdstuk III van de AVG vastgestelde rechten te beantwoorden, door middel van passende technische en organisatorische maatregelen.
EVD stelt Klant onverwijld in kennis van een verzoek(en) van betrokkenen gericht aan EVD. Zij zal erop toezien dat door haar ingeschakelde sub-Verwerkers niet zelfstandig reageren op verzoeken als bedoeld in artikel 8.1 van deze Verwerkersovereenkomst, tenzij hiertoe schriftelijk instructie is afgegeven.

8. Data bescherming

EVD lever de klant voor zover mogelijk bijstand bij het uitvoeren van een data bescherming door het beschikbaar stellen van alle relevante informatie om de bescherming van persoonsgegevens te kunnen beoordelen.

9. Geheimhouding

EVD verplicht zich tot geheimhouding tijdens en na beëindiging van deze Overeenkomst van alle gegevens waarvan zij het vertrouwelijke karakter kent of redelijkerwijs kan vermoeden.
Alle personen werkzaam bij EVD die toegang hebben tot persoonsgegevens, onthouden van het kopiëren, doorgeven, overdragen of anderszins verspreiden van persoonsgegevens aan derden.
Deze verplichting geldt niet op grond van de wet en/of rechterlijke uitspraak, in welk de te openbaren informatie zo beperkt mogelijk zal worden gehouden.

10. Aansprakelijkheid

Ingebrekestelling geschiedt schriftelijk, waarbij aan EVD een redelijke termijn wordt gegund om alsnog haar verplichtingen na te komen.
EVD is niet aansprakelijk op grond van het bepaalde in artikel 82 AVG, voor schade of nadeel voortvloeiende uit het niet nakomen van deze Verwerkersovereenkomst.

11. Duur en beëindiging

De verplichtingen van EVD uit hoofde van deze overeenkomst duren ook ná beëindiging van de Overeenkomst onverminderd voort, indien EVD nog toegang heeft tot Persoonsgegevens.
Bij beëindiging van de overeenkomst is de klant zelf verantwoordelijk voor het exporteren van persoonsgegevens.
Dertig (30) dagen na beëindiging of ontbinding van de Overeenkomst zal EVD de aanwezige data en Persoonsgegevens uit haar systemen verwijderen.
EVD kan hiervan afwijken als er sprake is van een wettelijke bewaartermijn (waaronder de Wet Bewaarplicht Telecommunicatiegegevens) of voor zover dat noodzakelijk is om tegenover Klant de nakoming van haar verbintenissen te bewijzen.